Polki, mężczyźni, praca
Login: Hasło:

Polki dla mężczyzn Mężczyźni dla Polek Praca dla Polek Zatrudnij Polki

Warunki świadczenia usług

Zarejestrowanie się przez użytkownika oraz członkostwo w portalu Polki.com stanowią wyrażenie zgody na wszystkie „Warunki świadczenia usług” przedstawione poniżej. Niniejsze warunki świadczenia usług są prawnie wiążące wszystkich członków naszego portalu. Oprócz wyrażenia zgody na przyjęcie niniejszych „Warunków świadczenia usług”, korzystanie z dodatkowych usług może wymagać podpisania dodatkowych umów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zostając członkiem portalu Polki.com, użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia nie mogą zostać członkami niniejszej witryny internetowej.

2. Możemy usunąć z witryny internetowej profil członka, gdy dowiemy się, że dana osoba taka była karana sądownie za przestępstwa kryminalne i/lub może użytkować naszą witrynę dla celów przestępczych. Nie sprawdzamy w rejestrze skazanych, kto był karany, jednakże użytkownika wyraża zgodę i przyzwala na zastrzeżenie sobie przez nas prawa do przeprowadzenia takiego sprawdzenia.

3. Kobiety zarejestrowane w niniejszej witrynie internetowej mogą wykorzystywać dane zawarte w informacjach o kontach wyłącznie do bezpośredniego, osobistego zatrudniania ludzi. Członkowie naszej witryny internetowej nie mają prawa upoważniać innych osób do wykorzystywania własnego członkostwa ani informacji dotyczących konta. Nie wolno przenosić kont na rzecz innych osób ani podmiotów.

4. Użytkownik ma obowiązek wybrania unikalnej nazwy użytkownika i hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta i uniemożliwienia innym osobom zalogowania się do niego.

5. Zarejestrowani członkowie oraz inni użytkownicy niniejszej witryny internetowej przyjmują całe ryzyko związane z jej użytkowaniem. Do takiego ryzyka należy otrzymywanie niezamawianych wiadomości od innych członków lub użytkowników, niespełnione przyrzeczenia złożone przez innych członków lub użytkowników, potencjalne gromadzenie przez nieuprawnione strony podanych informacji w celu późniejszego nakłaniania lub przesyłanie niepożądanych wiadomości oraz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z naszych usług. Wszyscy członkowie i użytkownicy naszej witryny internetowej wyrażają zgodę na zachowanie jak największej ostrożność podczas podawania swoich danych osobowych, aby nie narazić swojego bezpieczeństwa i prywatności.

ZAWARTOŚĆ

Nie mamy obowiązku monitorowania ani usuwania jakichkolwiek informacji opublikowanych w obszarach publicznych naszej witryny internetowej lub zamieszczonych przez jej użytkowników.

Jednakże użytkownicy witryny Polki.com wyrażają zgodę na przestrzeganie następujących ograniczeń dotyczących materiałów zamieszczanych lub publikowanych przez nich w naszej witrynie internetowej:

 • zakaz umieszczania materiałów o zawartości dyskryminacyjnej lub pełnych nienawiści (w tym kodów komputerowych)
 • zakaz umieszczania napastliwych materiałów
 • zakaz umieszczania obraźliwych uwag
 • zakaz umieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, niezależnie od tego czy są za takie uznane
 • zakaz umieszczania jakichkolwiek danych osobowych innych osób bez ich wiedzy i właściwe wyrażonej zgody
 • zakaz umieszczania jakichkolwiek materiałów, których celem jest wspomaganie wszelkiej działalności przestępczej
 • zakaz umieszczania jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawdą
 • zakaz umieszczania jakichkolwiek materiałów prowokacyjnych lub stanowiących jakąkolwiek kampanię
 • zakaz umieszczania jakichkolwiek materiałów promocyjnych
 • zakaz umieszczania nieprzyjaznych uwag
 • zakaz umieszczanie jakichkolwiek materiałów będących formą namawiania

Naruszenie niniejszych postanowień powoduje zawieszeniem konta i ewentualne postępowanie sądowe.

6. Nazwy użytkownika, które według naszego osądu są w jakikolwiek sposób prowokacyjne, bluźniercze, wulgarne, nieuprzejme lub promocyjne zostaną usunięte.

7. Dane podane w profilu użytkownika muszą być zgodne z prawdą. Jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że dane podane w profilu użytkownika (w tym zdjęcia) nie są zgodne z rzeczywistymi, członkostwo użytkownika podającego takie dane podlega zawieszeniu.

8. Swoje profile mogą usuwać wyłącznie członkowie posiadający kategorię Premium. Użytkownik pragnący usunąć swój profil ma obowiązek wykonać to osobiście.

9. Jeśli ustalimy, że celem rejestracji użytkownika jest promowanie adresu jego witryny internetowej lub jest jakimkolwiek przedsięwzięciem komercyjnym, członkostwo takie użytkownika podlega zawieszeniu.

10. Jeśli w miejscach do tego nieprzeznaczonych użytkownik zamieści dane kontaktowe, jego członkowstwo podlega zawieszeniu.

11. Jeśli użytkownik poda dane (w tym zdjęcia), które zostały już opublikowane gdzieindziej, takie dane mogą zostać usunięte i członkostwo użytkownika może zostać zawieszone.

12. Zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem i w każdej chwili profil użytkownika można edytować lub usunąć-. Jeśli stwierdzimy, że w tej samej grupie zainteresowań użytkownik zarejestrował więcej niż jeden profil, możemy usunąć wszystkie profile z naszej bazy danych.

13. Użytkownika obowiązuje zakaz umieszczania oraz cytowania w publicznie dostępnym profilu jakiejkolwiek korespondencji osobistej.

14. Użytkownik jest odpowiedzialny za własny profil i wyraża zgodę, nie pociągać do odpowiedzialności właścicieli i administratorów niniejszej witryny internetowej za jakikolwiek umieszczony profil ani wiadomości. Jeśli w swoim profilu lub prywatnych wiadomościach użytkownik używa słów uwłaczających lub wulgarnych bądź umieszcza obrazy obsceniczne, jego profil podlega zawieszeniu. Użytkownik wyraża zgodę na niewysyłanie, poprzez system wiadomości prywatnych, żadnych obscenicznych, wulgarnych ani promocyjnych materiałów. Użytkownicy naruszający tę regułę zostaną zawieszeni ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa odwołania się.

15. Po uaktywnieniu profilu użytkownika, użytkownik udziela witrynie internetowej Polki.com tymczasowej licencji (pozwolenia?) na wykorzystywanie danych i zdjęć zawartych w jego profilu, zgodnie z naszymi przepisami dotyczącymi poufności danych.

16. Zawartość niniejszej witryny internetowej jest objęta ochroną prawa autorskiego i wszyscy użytkownicy wyrażają zgodę na jej niepowielanie ani reprodukowanie bez wyraźnej pisemnej zgody. Wszelkie treści umieszczone przez użytkowników są objęte ochroną prawa autorskiego witryny internetowej Polki.com i mogą zostać wykorzystane do dowolnego celu przez witrynę internetową Polki.com według naszego uznania, w tym do celów przedsiębiorstwa i marketingu.

17. Nie jest sprawdzana prawdziwość ani wiarygodność treści umieszczanych przez użytkowników i inne strony trzecie (z wykluczeniem autorów reprezentowanych przez witrynę internetową Polki.com). Witryna internetowa Polki.com nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek niekorzystne skutki, jakie mogą być wynikiem takich treści i informacji. Inni użytkownicy witryny internetowej Polki.com powinni zachować ostrożność i wykorzystywać takie treści na własne ryzyko i według własnego uznania.

18. Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie jakichkolwiek skarg dotyczących korzystania z naszej witryny internetowej bezpośrednio i w sposób polubowny do zarządu witryny Polki.com. Użytkownik wyraża również zgodę na zaakceptowanie rozsądnego rozstrzygnięcia proponowanego przez wyżej wymieniony zarząd, nawet jeśli takie rozstrzygnięcie nie w pełni spełnia oczekiwania lub wymagania użytkownika. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na występowanie ze skargami wyłącznie jako podmiot indywidualny, a nie na zasadzie pozwu zbiorowego wnoszonego przeciwko witrynie internetowej Polki.com.

WYGAŚNIĘCIE, ANULOWANIA, ZWROTY KOSZTÓW

19. Członkowie normalnej kategorii, którzy nie udzielali się (tzn. nie odwiedzali niniejszej witryny internetowej) przez okres jednego roku mogą zostać usunięci z naszej bazy danych.

20. Członkostwo kategorii VIP automatycznie wygasa po upływie okresu obowiązywania umowy. Trzy dni przed datą wygaśnięcia umowy, członkowie kategorii VIP otrzymują grzecznościową wiadomość e-mail z przypomnieniem/zawiadomieniem. Aby odnowić swoje członkostwo w kategorii VIP użytkownik musi się zalogować i wnieść opłatę. Jeśli użytkownik tego nie wykona, kategoria jego członkostwa zostanie obniżona do poziomu członkostwa normalnego.

21. Żadne koszty członkostwa kategorii VIP nie zostaną zwrócone.

22. W przypadku zamkniętych przez witrynę internetową kont członków kategorii VIP Polki.com naruszających zasady członkostwa, takie konta nie zostaną ponownie otwarte ani też żaden zwrot kosztów nie zostanie dokonany.

WAŻNE: Podane warunki świadczenia usług oraz polityka prywatności zostają unieważnione w momencie gdy użytkownik lub bank działający w imieniu użytkownika bezpodstawnie zakwestionują transakcję. W celu zapobiegnięcia dalszej aktywności kryminalnej, osobiste informacje na temat sprawców wykroczenia zostaną upublicznione. Dodatkowo ich konta zostaną trwale unieruchomione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez zawiadamiania „Warunków świadczenia usług”. Wszystkie nowe, zmodyfikowane lub uzupełnione postanowienia są obowiązujące dla użytkownika od dnia ich umieszczenia. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie naszych aktualnych „Warunków świadczenia usług”. Jeśli użytkownik odrzuci lub nie wyrazi zgody na jakikolwiek nowe, zmodyfikowane lub uzupełnione „Warunki świadczenia usług", użytkownik powinien zaprzestać z naszych usług wykonując powyżej opisaną procedurę anulowania.

Gwarancje

Usługa witryny internetowej Polki.com jest świadczona w formie, w jakiej jest i w jakiej jest dostępna. Na usługi świadczone przez witrynę internetową Polki.com nie udziela się żadnych rękojmi ani gwarancji wyrażonych ani domniemanych. Nie udzielamy żadnych gwarancji wartości handlowej ani przydatności do szczególnego celu.

Użytkownik potwierdza, ze witryna internetowa Polki.com nie odpowiada finansowo ani nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne przyrzeczone działanie lub brak działania jakiejkolwiek strony transakcji, za żadne niewykonanie i niezapłacenie jakichkolwiek należnych kwot, ani za żadne niedostarczenie jakiegokolwiek towaru lub niewywiązanie się z usług.

Użytkownik wyraża zgodę na niepociąganie do odpowiedzialności witryny internetowej Polki.com, jej członków, kontrahentów ani spółek afiliowanych za żadne materiały, które zostały umieszczone w niniejszej witrynie internetowej, ani za żadne skutki będące wynikiem umieszczenia jakichkolwiek materiałów w niniejszej witrynie internetowej, w tym fałszywych profili, fałszywych zdjęć lub wszelkich innych fałszywych informacji przekazanych przez użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie odpowiedzialności wszystkich stron reprezentujących Witrynę Polski.com oraz spółek afiliowanych przy niej za wszelkie straty i zobowiązania finansowe, w tym honoraria prawników związane z niewłaściwym lub złośliwym wykorzystywaniem przez użytkownika niniejszej witryny internetowej i/lub naruszenie niniejszej umowy.

Nie udzielamy gwarancji, że niniejsza usługa będzie dostępna nieprzerwanie, ciągle i bez przerw ani, że spełni oczekiwania bądź przyczyni się do osiągnięcia celów przez użytkowników. Niniejsza witryna internetowa może być czasowa niedostępna, ponieważ może podlegać okresowym aktualizacjom.

Witryna internetowa Polki.com nie jest odpowiedzialna za żadne działania jej użytkowników, których wynikiem jest oszczerstwo, zniesławienie, zdenerwowanie ani żaden inny negatywny skutek. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie zobowiązań witryny internetowej Polki.com z tytułu wszelkich szkód, materialnych i niematerialnych, bezpośrednich i pośrednich, powstałych w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszej witryny z dowolnej przyczyny, niezależnie od tego, czy witryna internetowa Polki.com mogła takie szkody przewidzieć w rozsądny sposób, czy też nie.